ارتباط حرفه‌ای بین رسانه و روابط عمومی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

اسفند پارسال بود که یک سوال مهم از دوستان عزیز خبرنگار پرسیدم: «به عنوان یک خبرنگار و رسانه چه توقعی از روابط عمومی یک سازمان دارید؟» در واقع صورت درست این پرسش می‌تواند اینگونه باشد که یک ارتباط درست و حرفه‌ای بین رسانه و روابط عمومی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ یکی از دغدغه‌های همیشگی‌ام… ادامه خواندن ارتباط حرفه‌ای بین رسانه و روابط عمومی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟