افشین رهنما؛ ارتباطی از جنس ۶ درجه جدایی

شش درجه جدایی نام نظریه‌ای است که می‌گوید هر دو شخص دلخواه بر روی کرهٔ زمین با ۶ واسطه یا کمتر به هم مربوط می‌شوند. در واقع هر دو نفر در دو گوشه متفاوت از جهان، حداکثر از طریق ۶ نفر به هم مرتبط هستند. این نظریه، مقدمهٔ نظریهٔ دیگری به نام دنیای کوچک است.… ادامه خواندن افشین رهنما؛ ارتباطی از جنس ۶ درجه جدایی