ویژگی‌های مثبت و منفی روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان یکی از ابزارهای مهم هر کسب وکار و سازمانی، اگر به درستی استفاده نشود می‌تواند تبعات گوناگونی را به همراه داشته باشد. همچنین در مقابل اگر این ابزار به خوبی کار کند، برای جایگاه‌سازی و رشد یک کسب‌وکار بسیار کمک‌کننده است. شاید نتوان به طور دقیق ویژگی‌های مثبت و منفی روابط… ادامه خواندن ویژگی‌های مثبت و منفی روابط عمومی